ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Rekrutacja do przedszkoli

Wolne miejsca w Publicznych Przedszkolach na rok szkolny 2024/2025:

1. Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Kawaleryjska 12:

- 5 miejsc - dzieci urodzone w 2020 r.

- 18 miejsc - dzieci urodzone w 2021 r.

2. Publiczne Przedszkole nr 3, ul. Zachodnia 2:

- 11 miejsc - dzieci urodzone w 2018 r.

- 1 miejsce - dziecko urodzone w 2019 r.

- 15 miejsc - dzieci urodzone w 2020 r. 

- 25 miejsc - dzieci urodzone w 2021 r.

3. Publiczne Przedszkole nr 4 z Grupą Żłobkową, ul. Akacjowa 5:

- 50 miejsc - dzieci urodzone w 2021 r.

4. Publiczne Przedszkole nr 5, os. Łużyckie 30:

- 25 miejsc- I grupa Misie dzieci urodzone w 2020 -2021 r.

- 4 miejsca - II grupa integracyjna Motyle dzieci urodzone w 2018 - 2019 r.

- 18 miejsc - III grupa Pszczółki dzieci urodzone w 2018 - 2019 r.

- 1 miejsce - IV grupa Wiewiórki dziecko urodzone w 2019 r.

- 1 miejsce - V grupa Biedronki dziecko urodzone w 2018 - 2019 r.

5. Publiczne Przedszkole nr 6, ul. Sulechowska 2:

- 11 miejsc - dzieci urodzone w 2018 - 2019 r.

- 2 miejsca - dzieci urodzone w 2020 r.

6. Publiczne Przedszkole nr 7, os. Widok 24:

- 7 miejsc - dzieci urodzone w 2018 r.

- 11 miejsc - dzieci urodzone w 2020 r.

- 25 miejsc - dzieci urodzone w 2021 r.

7. Publiczne Przedszkole nr 8 przy Zespole Edukacyjnym nr 1, os. Łużyckie 28:

- 25 miejsc - dzieci urodzone w 2018 - 2019 r.

- 50 miejsc - dzieci urodzone w 2020 - 2021 r.

8. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Gen. Sikorskiego 11:

- 20 miejsc - dzieci urodzone w 2018 r.

9. Publiczne Przedszkole w Zespole Edukacyjnym w Gościkowie, Gościkowo 9:

- 13 miejsc - dzieci urodzone w 2018 r.

- 10 miejsc - dzieci urodzone w 2019 - 2020 r.

- 4 miejsca - dzieci urodzone w 2021 r. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Nabór prowadzony jest elektronicznie na strony: https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

2. Do przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świebodzin.

3. W terminie od 1 marca do 6 marca 2024 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola/oddziału przedszkolnego składają elektronicznie na kolejny rok szkolny (2024/2025) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/oddziale.

4. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych trwa od 8 marca 2024 r. godz. 8:00 do 22 marca 2024 r. godz. 15:00  i odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne - każdemu z kryteriów nadano wagę 30 pkt.

5. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych są wymienione w zakładce „Kryteria" dostępnej na stronie głównej.

6. Dokumenty składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Świebodzin logując się na stronie https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap naboru, w którym brane są pod uwagę lokalne kryteria rekrutacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXII/848/2024.

8. Na drugim etapie naboru na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązują kryteria lokalne:

- Kandydat, którego oboje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą, studiują/ uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo, prowadzącego zawodowo lub studiującego/ uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko.

- Dziecko posiada rodzeństwo:

 1. kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
 2. kontynuujące edukację w szkole w zespole edukacyjnym, do którego należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku oraz dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego przedszkola,

-Kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych,

- oboje rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie na rzecz Gminy Świebodzin.

9. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce"Kryteria".

10. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie głównej w zakładce "Harmonogram rekrutacji 2024/2025”.

Informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Świebodzinie, ul. Kawaleryjska 12 – tel. 684750940

Publiczne Przedszkole nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie, ul. Zachodnia 2 – tel. 684750945

Publiczne Przedszkole nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie, ul. Akacjowa 5 – tel. 534174079

Publiczne Przedszkole nr 5 w Świebodzinie, os. Łużyckie 30 – tel. 684769081

Publiczne Przedszkole nr 6 w Świebodzinie, ul. Sulechowska 2 – tel. 684750950

Publiczne Przedszkole nr 7 w Świebodzinie, os. Widok 24 – tel. 684750953

Publiczne Przedszkole nr 8 Świebodzinie w Zespole Edukacyjnym nr 1, os. Łużyckie 28 – tel. 684752275

Publiczne Przedszkole w Zespole Edukacyjnym w Gościkowie, Gościkowo 9 - tel. 518327410

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Gen. Sikorskiego 11- oddział "0" (zerówka) tel. 684750965

oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie tel. 684750927

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Wniosek należy złożyć do wybranego przedszkola. Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola lub szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Szanowni  Rodzice,

wkrótce rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego

https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole  podstawowej  prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. 

Formularz wniosku o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola lub oddziału przedszkolnego będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej: 

https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.

Złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę (w terminie składania wniosków).

W przypadku pytań/problemów technicznych proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 68 4750 927.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają w roku szkolnym 2024/2025 zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziału  przedszkolnego  w szkole podstawowej  (dalej przedszkoli)  prowadzonych przez Gminę Świebodzin biorą udział:
  - dzieci urodzone w latach 2018– 2021, 
  - dzieci z rocznika 2017 i starsze, którym na podstawie opinii poradni
    psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Zainteresowani rodzice składają wniosek elektronicznie w systemie naboru w terminie od 8 marca 2024r. od godz. 8:00 do 22 marca 2024r. do godz. 15:00.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego.

Zarządzenie 1990/B/2024 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dla rodziców dostępnymi na stronie Urzędu Miejskiego oraz  stronie naboru https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świebodzin obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świebodzin i odbywa się na wolne miejsca w przedszkolach.

 

 

 

 

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami