ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Kopia Drugi nabór uzupełniający w projekcie Granty PPGR

Zdjęcie główne

Gmina Świebodzin ogłasza II nabór uzupełniający na 4 używane laptopy, w zróżnicowanym stanie wizualnym i technicznym, które zostały zakupione w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Laptopy zostały zwrócone przez rodziców uczniów obecnych IV klas, którzy skorzystali z programu rządowego pn. „Laptop dla ucznia”.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie sprzętu komputerowego i jednocześnie spełniające opisane poniżej warunki proszone są o złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin pok. 73 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:20-15:20 w terminie od 05.02.2024 r. do 12.02.2024 r.

Sprzęt może zostać przeznaczony dla ucznia, który:

 • zamieszkuje na terenie Gminy Świebodzin;
 • jest uczniem szkoły podstawowej, branżowej lub średniej;
 • nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach  2020, 2021, 2022, 2023 i 2024 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

II Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców Gminy Świebodzin.

Aby zakwalifikować się do projektu „Granty PPGR”, należy złożyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie ucznia niepełnoletniego złożone przez rodzica bądź opiekuna prawnego (Załącznik nr 1), a w przypadku ucznia pełnoletniego - Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (Załącznik nr 2).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3
 • Zaświadczenie szkolne – W przypadku uczniów szkół średnich oraz branżowych z terenu Gminy Świebodzin i zlokalizowanych poza nią oraz szkół podstawowych spoza Gminy Świebodzin należy złożyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w bieżącym roku oraz  w latach 2020, 2021, 2022 i 2023 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, bądź też dofinansowania tych rzeczy-Załącznik nr 4
 • Klauzula informacyjna RODO- Załącznik nr 5
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Świebodzin (w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię faktur za media, umowa najmu, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie ze szkoły itp.)- do wglądu.

Wszystkie załączniki należy drukować w kolorze.

Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.
Przy wyborze wniosków decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

 Kontakt w sprawie pod numerem telefonu: 68 475 09 34.

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami