ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zdjęcie główne
OSiR zaprasza na zawody pływackie ‼️ Impreza tak dla "zawodowców" jak i absolutnych amatorów ????‍♀️????
O godz. 1️⃣1️⃣:0️⃣0️⃣ zawody rozpoczną się od zmagań pływaków zgłoszonych przez kluby pływackie. Rozegrany zostanie PUCHAR SPRINTU.
O godz. 1️⃣6️⃣:0️⃣0️⃣ OSiR zaprasza amatorów wraz z całymi rodzinami ❤️. Wisienką na ???? będzie sztafeta rodzin ‼️
 
Wszelkie szczegóły dotyczące zawodów na plakatach oraz pod nr ☎️: 698561365 lub 531942331.
 
UWAGA: ilość miejsc ograniczona. W godzinach 10:30 - 16:00 basen dostępny będzie jedynie dla uczestników zawodów Puchar Sprintu. Na naszym obiekcie nadal obowiązują ograniczenia ilościowe użytkowników basenu oraz wymagania sanitarne wynikające z obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
PUCHAR SPRINTU BASEN MIEJSKI „ŚWIEWODA” ŚWIEBODZIN 5 marca 2022r.
 
Regulamin
§ 1 Organizator
Organizatorami zawodów są: Stowarzyszenie Miłośników Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia „Totis Viribus” i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie.
§ 2 Cel
Celem zawodów jest upowszechnienie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w pływaniu, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny.
§ 3 Data i miejsce
Zawody Pływackie „Puchar Sprintu” odbędą się 5 marca 2022r. w Świebodzinie, na krytym Basenie Miejskim „Świewoda”, ul. Sulechowska 6, Świebodzin, w godz. 11:00 – 16:00
§ 4 Uczestnictwo
W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo w Polsce, które posiadają licencję zawodniczą Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą.
1. Zgłoszenia zawodników do zawodów następują poprzez wypełnienie elektronicznego zgłoszenia w systemie SEL do dnia 3 marca 2022 roku włącznie.
2. W wyjątkowych przypadkach akceptowane będą zgłoszenia w dniu zawodów. Przypadki te należy niezwłocznie zgłaszać do biura zawodów.
§ 5 Zasady rozgrywania zawodów
1. Styl, dystanse:
– Zawody rozgrywane będą na krytym basenie 25-metrowym.
– Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 50 metrów oraz 100 metrów stylem zmiennym.
– Kategoria A-2012 i młodsi może startować jedynie na dystansie 50m.
– W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie. Zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być kraul, styl klasyczny, styl grzbietowy, styl motylkowy.
– W zawodach rozegrane zostaną wyścigi w siedmiu różnych kategoriach wiekowych na dwóch różnych dystansach.
2. Kategorie wiekowe i dystanse:
Oznaczenie kategorii Rocznik Dystans
A 2012 i młodsi 50m
B 2011 50 i 100m
C 2010 50 i 100m
D 2009 50 i 100m
E 2008 50 i 100m
F 2007 50 i 100m
G 2006 i starsi 50 i 100m
3. Klasyfikacja indywidualna.
Po zakończeniu wszystkich wyścigów, na stronie www.osir.swiebodzin.pl znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej.
§ 6 Nagrody
– Dyplomy dla wszystkich uczestników
– Puchary (miejsce 1) w każdej kategorii wiekowej
– Medale (miejsca 1-3) w każdej kategorii wiekowej
– Nagrody rzeczowe (miejsca1-3) w każdej kategorii wiekowej
§ 7 Koszty udziału i ubezpieczenie
1. Obowiązuje opłata startowa w wysokości 30zł. Opłata musi być wniesiona za poprzez przelew ban-kowy na konto: Santander 82 1090 1593 0000 0001 1503 1719 nie później niż do 3 marca 2022.
2. Każdy uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie zezwalające na start w zawodach.
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników. Każdy uczestnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie.
§ 8 Program zawodów
11:00 - Otwarcie biura zawodów, rozpływanie
1. 50m styl motylkowy kobiet
2. 50m styl motylkowy mężczyzn
3. 50m styl grzbietowy kobiet
4. 50m styl grzbietowy mężczyzn
5. 50m styl klasyczny kobiet
6. 50m styl klasyczny mężczyzn
7. 50m styl dowolny kobiet
8. 50m styl dowolny mężczyzn
9. 100m styl zmienny kobiet
10. 100m styl zmienny mężczyzn
UWAGA! Podane godziny są czasami orientacyjnymi i mogą ulec zmianom.
§ 9 Uwagi końcowe
1. Organizator ma prawo wykorzystania zdjęć zawodników zrobionych podczas zawodów dla działalności marketingowej.
2. Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Organizatora.
3. Sprawy sporne nie objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator wraz z Sędzią Głównym.
4. Organizator stawia na rywalizację fair play i w takim duchu rozgrywane będą zawody. Wszelkie niesportowe zachowania będą skutkowały eliminacją zawodnika/zawodniczki z zawodów.
5. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem obiektu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Zawody rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego oraz przepisami FINA.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie informuje poniżej o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin tel. 68 475 08 16, email: dyrektor@osir.swiebodzin.pl, co oznacza, że OSiR w Świebodzinie odpowiada za wykorzystania Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
1. uczestnictwa w Amatorskich Zawodach Pływackich na Basenie Miejskim „Świewoda” w Świebodzinie (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) zgodnie z Regulaminem Zawodów na podstawie wyrażonej zgody;
2. zamieszczania danych osobowych wraz z wizerunkiem w relacjach z zawodów i podania wyników z zawodów - w prasie, przekazach telewizyjnych i internetowych oraz wykorzystania ich w celach informacyjno-promocyjnych związanych z prowadzoną przez administratora działalnością.
4. Podstawą przetwarzania przez nas danych jest wyrażona zgoda.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z usług których OSiR Świebodzin korzysta w celu realizacji umowy na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przygotowania i realizacji zawodów, a po ich zakończeniu przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Nie przekazujemy danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Posiadają Państwo:
 prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez OSiR Świebodzin dane osobowe narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.
11. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikających z celu 3.1 uniemożliwi uczestnictwo w zawodach, natomiast nie wyrażenie zgody na cel 3.2. uniemożliwi podanie informacji odnośnie uczestnictwa w zawodach na naszych stronach internetowych czy telewizyjnych.
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami