ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Zasady udostępniania materiałów informacyjnych

Zdjęcie główne

Udostępnienie nieodpłatne:

Gmina Świebodzin udostępnia nieodpłatnie materiały informacyjne zgromadzone w Archiwum HTŚ, zwane poniżej „materiałami” na następujących zasadach oraz w poniżej przedstawionych polach eksploatacji:

1. Niekomercyjnego publicznego rozpowszechniania, wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, re-emitowania oraz publicznego udostępniania materiałów ze strony www.swiebodzin.eu;

2. Dokonywania w materiałach nieznacznych, technicznych modyfikacji koniecznych do dostosowania ich do różnych środków przekazu, formatów bądź nośników;

3. Pobierający zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów, w szczególności chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w materiałach z uwzględnieniem przepisów o ochronie dóbr osobistych, prawach autorskich oraz słusznego interesu twórcy. Gmina Świebodzin nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie ww. praw przez Pobierającego.

4. Pobierający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Gminy Świebodzin o zgłoszonych Pobierającemu zastrzeżeniach, co do naruszenia w materiałach praw do ochrony wizerunku bądź praw osobistych jakichkolwiek osób i podnoszonymi z nimi ewentualnymi roszczeniami;

5. Na żądanie Gminy Świebodzin Pobierający jest zobowiązany do niezwłocznego powstrzymania się od wykorzystywania materiałów oraz do usunięcia pobranych materiałów;

6. Pobierający nie ma prawa do wykorzystywania materiałów w jakichkolwiek celach komercyjnych, w szczególności reklamowych czy promocyjnych;

7. Pobierający ma prawo zwielokrotniać, powielać bądź przechowywać kopie materiałów wyłącznie w zakresie i w celu niekomercyjnym;

8. Pobierający zobowiązany jest do oznaczania materiałów słowami: „Źródło: www.swiebodzin.eu” oraz jeżeli ma takie możliwości techniczne poprzez oznaczenie materiałów herbem Świebodzina i adnotacją: „Materiał informacyjny pochodzi z zasobów Gminy Świebodzin”.

Udostępnienie odpłatne:

W przypadku zamiaru wykorzystania materiałów w celach komercyjnych, wymagana jest każdorazowo zgoda Burmistrza Świebodzina. Należy w tym celu złożyć wniosek do Burmistrza Świebodzina o odpłatne jednokrotne (wielokrotne) udostępnienie materiałów informacyjnych zgromadzonych w Archiwum HTŚ, ze wskazaniem zakresu i formy udostępnienia oraz opisem sposobu i terminu wykorzystania materiałów.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Strefa Płatnego Parkowania
Baner Muzyka w Raju
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - lipiec 2024

  Kalendarz - lipiec 2024

  31.07.2024 godz. 23:59 Lipiec 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami