ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Ważny komunikat w sprawie grantów PPGR- przypomnienie o konieczności uzupełnienia wniosków

Zdjęcie główne

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o:

1. uzupełnienie braków w złożonych oświadczeniach oraz

2. złożenie/przedłożenie kserokopii dokumentów (o ile nie zostały wcześniej złożone) jednoznacznie poświadczających:

1) Stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu np.:  potwierdzenie zameldowania, kopie odpisów aktów urodzenia, odpisów aktów zgonu lub  dowodów osobistych  itp. – do wglądu,

Uwaga: Wystarczającym dokumentem potwierdzającym stopień pokrewieństwa oraz zameldowania na terenie Gminy Świebodzin na pobyt stały/czasowy jest dokument uzyskany z ewidencji ludności Gminy Świebodzin, Plac Jana Pawła II - Ratusz (opłata skarbowa 17 zł za każde potwierdzenie):

 • dziecka,
 • rodzica/opiekuna prawnego,
 • dziadka/babci/pradziadka/prababci (jeżeli konieczne)

2) Fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczkę zdrowia, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzający zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.).

Zwracamy uwagę, iż zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

3) W przypadku uczniów szkół średnich z terenu Gminy Świebodzin i zlokalizowanych poza nią  oraz  szkół podstawowych spoza Gminy Świebodzin należy złożyć zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, bądź też dofinansowania tych rzeczy.

Uwaga: zaświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru (załącznik nr 1).

4) Kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Świebodzin (w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię faktur za media, umowa najmu, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie ze szkoły itp.) – do wglądu.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Świebodzin w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”) i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Świebodzin do instytucji weryfikującej.

Celem uzupełnienia ww. dokumentacji oraz złożonych oświadczeń, wszystkie osoby,  które złożyły oświadczenia do ww. programu grantowego proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2,  do Biura Obsługi Interesanta w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki 8:00-16:00 od wtorku do piątku 07:20-15:20 w nieprzekraczalnym terminie do 3  grudnia 2021 roku.


UWAGA! Podanie ww. danych jest dobrowolne. Wszystkie błędnie lub niekompletnie złożone wnioski, które nie zostaną uzupełnione, będą odrzucone z przyczyn formalnych. 

Kontakt w sprawie pod nr telefonu: 68 475 09 32.

Uzupełnienie wskazanych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Załącznik nr 1

 

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami