ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Zdjęcie główne

Gmina Świebodzin planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny lub pełnoletni uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 1. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 2. Program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.
 3. Dokumenty należy składać kompletne, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.
 4. W przypadku otrzymania sprzętu komputerowego/ usługi internetowej rodzic/opiekun prawny lub uczeń, który osiągnął pełnoletność mają obowiązek poddania się monitorowaniu utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu.

Oświadczenia należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin lub w bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta, ul.  Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin  do dnia 25 października 2021 r. do godziny 16:00

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

2. Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Zapotrzebowanie na sprzęt lub usługi

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami