ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

UCHWAŁA NR XVIII/265/2020 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE

Na podstawie art. 6 ust. l i art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Świebodzinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Nagrodę – „Statuetka Sukiennika Świebodzińskiego” za działalność na rzecz społeczności lokalnej, w kategoriach:
1) Kultura i Nauka;
2) Sport;
3) Przedsiębiorczość;
4) Życie Społeczne.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego”.
3. Wzór karty zgłoszenia kandydata do nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
4. Wzór listy mieszkańców popierających kandydata do nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego”, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Organizatorem przyznawania nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego”, jest Gmina Świebodzin.
2. Celem przyznania nagrody Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego jest promowanie osób i podmiotów, które mają istotny wpływ na życie społeczne, kulturalne, naukowe, popularyzację sportu, potencjał gospodarczy oraz aktywizację społeczności lokalnej Gminy Świebodzin.
§ 3. 1. Nagrody wręczane są uroczyście podczas ważnych uroczystości gminnych.
2. Nagrodę wręcza Burmistrz Świebodzina dokonując równocześnie wpisu w Księdze Nagrodzonych.
§ 4. W Konkursie wyróżnia się następujące kategorie laureatów:
1) Kultura i Nauka;
2) Sport;
3) Przedsiębiorczość;
4) Życie Społeczne.
§ 5. Zgłoszenie kandydatów do wyróżnienia nagrodą „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego” może złożyć:
1) Burmistrz Świebodzina;
2) Radni Rady Miejskiej w Świebodzinie;
3) Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, związki zawodowe, korporacje zawodowe;
4) Przedsiębiorcy;
5) Rady sołeckie i Zarządy osiedli działające na terenie Gminy Świebodzin;
4) mieszkańcy Gminy Świebodzin wraz z listą mieszkańców popierających projekt, w liczbie co najmniej 20 osób. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 6. Zgłoszenia przyjmowane są przez cały rok.
§ 7. 1. Zgłoszenia należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Zgłoszenie kandydata do wyróżnienia statuetką winno spełniać wymogi formalne – każde z pól formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione.
3. Zgłoszenia kandydatur można składać:
1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66- 200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Statuetka Sukiennika Świebodzińskiego” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, w godzinach pracy Urzędu;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej - poczta@um.swiebodzin.pl.
4. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin www.bip.swiebodzin.eu, na stronie internetowej Gminy Świebodzin www.swiebodzin.eu oraz w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.
§ 8. 1. Kandydatem do wyróżnienia statuetką może być osoba fizyczna lub osoba prawna związana poprzez swoją działalność z Gminą Świebodzin; nie ma wymogu zamieszkiwania przez kandydata na terenie Gminy.
2. Zgłoszony kandydat winien, w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na nagrodę „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego” w danej kategorii.
§ 9. Kandydatem do nagrody nie może być osoba zatrudniona w instytucji miejskiej, zgłoszona za swoje działania w ramach wykonywania obowiązków służbowych, oraz radny Rady Miejskiej w Świebodzinie kadencji trwającej w czasie przyznawania nagrody.
§ 10. Procedura nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego” w kategoriach: Kultura i Nauka, Sport, Przedsiębiorczość, Życie Społeczne jest realizowana przez Kapitułę przyznawania nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego”.
§ 11. 1. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę, którą powołuje zarządzeniem Burmistrz Świebodzina, na okres jego kadencji.
2. Kapitułę Konkursu stanowi zespół składający się z co najmniej 7 członków.
3. W skład Kapituły wchodzą osoby, które otrzymały "Statuetkę Sukiennika Świebodzińskiego", Radni Komisji doraźnej do spraw nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Świebodzin, Sekretarz Gminy oraz Pan Jerzy Kuroczycki – pomysłodawca nagrody.
4. Kapituła przyznawania nagrody „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego” wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Członkowie Kapituły oraz Przewodniczący i Sekretarz sprawują tę funkcję honorowo i nieodpłatnie.
6. Kapituła „Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego” prowadzi również Księgę Nagrodzonych.
7. Posiedzenia kapituły odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
8. W posiedzeniu Kapituły członkowie uczestniczą osobiście. Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali skutecznie powiadomieni drogą listowną lub elektroniczną o terminie posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed
jego terminem.
9. Urząd Miasta w Świebodzinie, Wydział Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich zapewnia Kapitule obsługę administracyjną i techniczną.
§ 12. Przy ocenie Kapituły brane będą pod uwagę:
1. w kategorii Kultura i Nauka – wpływ kandydata na życie kulturalne i naukowe Gminy Świebodzin, osiągnięcia w upowszechnianiu kultury, ze szczególnym naciskiem na miniony rok, uzyskane nagrody i wyróżnienia.
2. w kategorii Sport – wpływ na popularyzację sportu w Gminie Świebodzin, ranga odniesionych sukcesów w dotychczasowej karierze sportowej, w roku poprzedzającym Konkurs.
3. w kategorii Przedsiębiorczość – oddziaływanie na potencjał gospodarczy Gminy Świebodzin, działalność społeczna i charytatywna, jakość zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskane certyfikaty i wyróżnienia.
4. w kategorii Życie Społeczne – wpływ na aktywizację społeczności lokalnej, kształtowanie postaw obywatelskich, pomoc potrzebującym, budowanie dobrej marki Gminy Świebodzin.
§ 13. Wyróżnienia przyznaje Kapituła zwykłą większością głosów poprzez jawne głosowanie. W razie równej ilości głosów głos przewodniczącego jest decydujący.
§ 14. Lista zgłaszanych kandydatów jak i nagrodzonych w myśl postanowień niniejszego Regulaminu będzie prezentowana publicznie na stronie internetowej Organizatora, na portalu http://www.swiebodzin.eu, http://www.bip.swiebodzin.eu.
§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kapituła może podjąć decyzję o wycofaniu ogłoszonej nominacji kandydata.
§ 16. Członkowie Kapituły oraz Organizator są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzenia.
§ 17. Od uchwał Kapituły w przedmiocie wyboru laureatów nie przysługuje odwołanie.
§ 18. Każdy laureat otrzyma Nagrodę – „Statuetkę Sukiennika Świebodzińskiego” oraz certyfikat nagrody.
§ 19. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Olesiak

https://bip.swiebodzin.eu/akty/205/6995/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami