ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza  konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe w następujących obszarach:

konkurs nr 1/2022- " Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego"

konkurs nr 4/2022- " Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej"

konkurs nr 13/2022- " Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

konkurs nr 2/2022- " Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Termin składania ofert- 28 grudnia 2021 r. do godz. 15:20 poprzez dedykowaną platformę - Generator Ofert Witkac.pl

 

Pełna treśc ogłoszeń:

https://bip.swiebodzin.eu/300/10479/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2022_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_E2_80_9E_Ekologia_i_ochrona_zwierzat_oraz_dziedzictwa_przyrodniczego_E2_80_9D/

https://bip.swiebodzin.eu/300/10481/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2022_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__22_Ochrona_i_promocja_zdrowia_2C_w_tym_dzialalnosc_lecznicza_w_rozumieniu_ustawy_z_dnia_15_kwietnia_2011_r__o_dzialalnosci_leczniczej__28_Dz_U__2020_r__2C_poz__295_z_pozn__zm__29/

https://bip.swiebodzin.eu/300/10480/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2022_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Kultura_2C_sztuka_2C_ochrona_dobr_kultury_i_dziedzictwa_narodowego_E2_80_9D_na_rok_2022-_w_zakresie_zadan_priorytetowych/

https://bip.swiebodzin.eu/300/10478/Otwarty_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_publicznych_zwiazanych_z_realizacja_zadan_samorzadu_gminy_Swiebodzin_w_roku_2022_przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_inne_podmioty_prowadzace_dzialalnosc_pozytku_publicznego_w_obszarze__E2_80_9E_Pomocy_spolecznej_2C_w_tym_pomocy_rodzinom_i_osobom_w_trudnej_sytuacji_zyciowej_oraz_wyrownywania_szans_tych_rodzin_E2_80_9D/

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami