ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Raport o stanie Gminy Świebodzin za rok 2021

Zdjęcie główne

Zapraszamy mieszkańców Gminy Świebodzin do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Świebodzin za rok 2021.

Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póżn. zm.) Burmistrz Świebodzina co roku, do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Świebodzina w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska w Świebodzinie określiła w drodze Uchwały Nr VI/108/2019 z dnia 29 marca 2019 r. szczegółowe wymogi dotyczące raportu o stanie gminy.

Rada Miejska w Świebodzinie rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

Debata nad raportem o stanie Gminy Świebodzin będzie miała miejsce na sesji Rady Miejskiej w Świebodzinie w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Ratuszu Miejskim.

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Świebodzin za rok 2021:

- W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

- Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świebodzinie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.

- Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

- Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska w Świebodzinie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

- Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

Raport o stanie gminy: 

https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/29288_Swiebodzin_Raport_o_stanie_Gminy_2021.pdf

Zgłoszenie

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami