ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Nabór uzupełniający do projektu "Żłobkowy start w Gminie Świebodzin"

Zdjęcie główne

 W związku z przystąpieniem Gminy Świebodzin do projektu pn.: „Żłobkowy start w Gminie Świebodzin”  nr RPLB.06.04.00-08-0007/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  – Lubuskie 2020, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 05.04.2023 r. do 12.04.2023 r. prowadzimy nabór uzupełniający rodziców/opiekunów prawnych do projektu, którego efektem jest (może być) przyjęcie dziecka do Publicznego Żłobka „Akacjowe Maluszkowo” w Świebodzinie.

Początek uruchomienia grup żłobkowych planowany jest na 18.04.2023 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Świebodzin. Uczestnicy projektu zobowiązani będą do złożenia dokumentów ujętych w regulaminie rekrutacji uzupełniającej. Dokumenty są udostępnione na stronie Gminy Świebodzin:  www.swiebodzin.eu , oraz w Biurze Projektu (pokój nr 73) w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w godzinach pracy urzędu. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu lub listownie na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem: „Żłobkowy start w Gminie  Świebodzin”. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 475 09 34. Biuro projektu oferuje pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych. Zapewnia się dostosowanie rekrutacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością – możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych dużą czcionką.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA NR 1653/B/2023

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do grupy żłobkowej

Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niekorzystaniu z usług opieki

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 9  - Oświadczenie o wysokości dochodów (jeśli dotyczy)

 Załącznik nr  10 - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 11 - Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 12 - Zaświadczenie o powrocie do pracy (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 13 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Załącznik nr 14 - Oświadczenie o aktywności na rynku pracy (dotyczy osób bezrobotnych  i biernych zawodowo)

Złącznik nr 15 - Oświadczenie o aktywności na rynku pracy (dotyczy osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym)

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o pełnieniu opieki nad dzieckiem do lat 3

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 18 - Karta aktywności

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami