ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Konkurs MON

Zdjęcie główne

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz Kombatantów i Osób Represjonowanych pn. Wdzięczni Bohaterom – Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów.

Celem konkursu jest:

 • integracja środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą,
 • wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów-uczestników walk o niepodległość Ojczyzny,
 • stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych,
 • budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych,
 • wsparcie kombatantów żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni,
 • oddanie hołdu uczestnikom walk o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

 

Oferty należy składać do 16 października 2020 roku.

Termin realizacji zadań od 27 listopada do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji oraz formularze do pobrania na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami