ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

03.07.2018 Drukuj

Konkurs na Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świebodzinie

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6, ul. Sulechowska 2, 66-200 Świebodzin.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 i § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

-  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

-  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w punkcie 3: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego -    w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 – t.j.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Świebodzinie” w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 15.20 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.

Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Świebodzina. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

 

                                                                                                                                                          BURMISTRZ ŚWIEBODZINA

                                                                                                                                                                       Dariusz Bekisz

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami