ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Nabór wstępnych wniosków w programie

W związku z ogłoszonym II naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, informuję, że od dnia 16 października 2023r. można składać wstępne deklaracje chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. 
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Świebodzin. 
1. Beneficjentem programu jest gmina;
2. Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ust. 8 Części 1) lub Części 2) lub Części 3) programu;
3. Beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych spełniająca warunki określone w ust. 8 Części 4) programu.

Wsparciem objęte będzie przedsięwzięcie polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy – tzw. „kopciucha”) służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego, na:
1. Indywidualne źródło ciepła:
* kocioł gazowy kondensacyjny;
* kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
* ogrzewanie elektryczne;
* pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.
2. Podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła - Zakup / montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pomiędzy źródłem ciepła działającym na potrzeby budynku, a lokalem mieszkalnym (w tym podlicznika ciepła w lokalu).
3. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
* demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
* zakupu i montażu okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
* zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym. 

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:
- modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,
- wymiany źródła ciepła,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- budowy wewnętrznej instalacji gazowej,
pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.
Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej. 
Wstępny nabór deklaracji potrwa do dnia 10.11.2023 roku.

Deklaracja do pobrania

Deklarację należy składać poprzez:
- złożenie jej w biurze podawczym  Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, w godzinach funkcjonowania urzędu tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.20 – 15.20 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami pokój 63.
- wysłanie skanu podpisanej deklaracji na adres e-mail: poczta@um.swiebodzin.pl
- wysłanie deklaracji podpisanej podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego Świebodzinie: /l7fjvn869z/SkrytkaESP

UWAGA! Deklaracja nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.
Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Świebodzin zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową: www.swiebodzin.eu oraz profil społecznościowy https://www.facebook.com/gminaswiebodzin/.

Gmina wypłaci beneficjentom końcowym dofinansowanie w postaci refundacji po zrealizowaniu przez nich inwestycji i  po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW.
Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Świebodzin dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna-programy/cieple-mieszkanie
a także pod numerem telefonu Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami: 68 4750 923.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy:
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 135 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
Poziom 2 – podwyższony:
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
- 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
- 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
Poziom 3 – najwyższy:
w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
- 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
- 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.  
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Czwarta część programu:
Adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to także różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych:
- do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła;
- do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła);
- do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

WAŻNE !
1. Deklarację mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym nieefektywnym (poniżej 5 klasy) źródłem ciepła na paliwo stałe służącym do ogrzewania mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Świebodzin.
2. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
4.Beneficjenci końcowi po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą mogli zainstalować żadnego innego źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.

Deklaracja do pobrania
Więcej informacji o programie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - grudzień 2023

  Kalendarz - grudzień 2023

  30.12.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami