ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

Zdjęcie główne

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien:
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • nie być karanym zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2018. 1458 z późn. zm.),
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadać wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, prawo, polityka społeczna, politologia, socjologia),
 • posiadać staż pracy co najmniej 5 letni, w tym 3 letni staż pracy w pomocy społecznej na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 • posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019. 1507 z późn. zm.),
 • posiadać doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz minimum dwuletni staż na stanowisku kierowniczym.
Znajomość regulacji prawnych zawartych w następujących aktach:
 • ustawa o pomocy społecznej,
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa Kodeks pracy,
 • ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego.
b. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
 • komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, sumienność, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • posiadanie dobrej praktycznej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD,EXEL),
 • posiadanie prawo jazdy kat. B,
 • wysoki poziom umiejętności społecznych,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi.
 
Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku pracy nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach powierzonych obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Nadzór i odpowiedzialność za realizacje zadań własnych i zleconych na Gminie ustawami, w tym realizacja zadań statutowych OPS m.in. realizacja zadań pomocy społecznej jako systemu działań profilaktycznych, rozwojowych, opiekuńczych i wychowawczych.
 • Organizowanie pracy w Ośrodku Po mocy Społecznej.
 • Reprezentowanie Ośrodka Pomocy Społecznej na zewnątrz w sprawach właściwych OPS.
 • Opracowywanie planów działalności i ich realizacja.
 • Zarządzanie majątkiem jednostki.
 • Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wydawanie z upoważnienia Burmistrza postanowień i decyzji w zakresie przyznawania lub odmowy przyznawania Świadczeń.
 • Rozdzielanie zadań dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Określanie zakresu obowiązków pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących realizowanych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Przygotowywanie materiałów dla Burmistrza, Skarbnika Gminy, w tym propozycji do budżetu Gminy.
 • Udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesjach Rady Miejskiej w kwestiach dotyczących Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • Składanie Burmistrzowi corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej.
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie właściwego wykonywania zadań.
 • Realizowanie obowiązków sprawozdawczych.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez jednostkę.
 • Współdziałanie z organizacjami, instytucjami na rzecz pomocy społecznej.
 • Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 • Rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 14, 66-200 Świebodzin.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
Warunki pracy na stanowisku :
 • miejsce wykonywania pracy: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, Plac Wolności nr 14 i poza siedzibą na ternie Gminy Świebodzin,
 • praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
 • umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy, z możliwością zawarcia kolejnych umów o pracę na czas określony bez konieczności przeprowadzania kolejnego naboru, a następnie zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony ( zgodnie z art.251 Kodeksu pracy),
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 4.900 - 5.300 zł. brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji plus dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnia pracę na zasadach określonych w art.38 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych,
 •  praca 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.
 • praca w pomieszczeniu biurowym wymagająca wymuszonej pozycji ciała, szczególnej koncentracji, częsty kontakt z pracownikami, interesantami,
 • obsługa komputera i programów komputerowych, obsługa urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka, fax).
 
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie: wykształcenia (dyplomu studiów), stażu pracy (świadectw pracy), kwalifikacje,
 • pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności, korzystaniu w pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U.2019, poz.1282).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia pracodawcy oryginału dokumentów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata ;” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz.1781)”
Kandydat zakwalifikowany do podjęcia zatrudnienia, przed przystąpieniem do pracy zobowiązany jest przedłożyć:
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych stwierdzające, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy,
 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-05-11 16:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie, osobiście, pocztą listem poleconym, poczta elektroniczną.
c. Miejsce:
 • wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Rynkowa 2 w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu,
 • pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 z dopiskiem: nabór na stanowisko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w ŚwiebodziniePocztą elektroniczną na adres poczta@um.swiebodzin.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego.

VII. Informacje dodatkowe:

 • aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci, spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy informacyjnej w budynku przy ul. Rynkowej nr 2 w Świebodzinie – na zewnątrz budynku.
 • dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.               
 
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami