ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku

Zdjęcie główne

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Burmistrz Świebodzina działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs na wspieranie i powierzanie zadań publicznych w 2018 roku:

1. Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 1. Tytuł zadania:

- Udział seniorów w sezonie rozgrywek II ligi w piłce ręcznej mężczyzn.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018.

1) Na realizację ww. zadań w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 12.500 zł.

2) Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym – 15.000 zł.

 Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

3. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świebodzin.

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2018 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 Termin składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz. 1300).

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć:

1) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym odpis z rejestru, niezależnie od tego, kiedy został wydany lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;

2) statut organizacji/stowarzyszenia.

 5. Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie (nazwa i adres organizacji pozarządowej) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku” w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój 22 w terminie do 22 października 2018 roku do godz. 15.20 (decyduje data wpływu).

6. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie: www.swiebodzin.eu (zakładka organizacje pozarządowe – druki do pobrania) lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 71 tel. 068 4750927.

7. Oferty zawierające błędy formalne, które nie zostaną uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zostaną odrzucone.

8. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

9. W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

3) wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy Świebodzin dotacji;

4) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Świebodzin;

5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

2. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.

3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Świebodzina, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

4. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Świebodzina w drodze zarządzenia.

5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu ich składania.

 

                                                                                  BURMISTRZ  ŚWIEBODZINA

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami