ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Zdjęcie główne

Gmina Świebodzin ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

A. Cel projektu:

Celem projektu jest świadczenie usług społeczne określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO-L2020 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17.

B. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

II. Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym;

IV. Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;

V. Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym).

C.  Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

D.  Wymagania wobec partnera:

a) Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,

b) Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

E. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim,

b) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,

c) Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

d) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

e) Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

F. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a) Spełnienie wymogów formalnych

b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie lubuskim - max. 30 pkt

c) Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III - max. 70 pkt.

Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie rozmowy z Oferentami, przez Komisję powołaną przez Zamawiającego.

Podczas rozmowy Oferent dokona prezentacji koncepcji udziału w projekcie oraz będzie odpowiadał na pytania członków Komisji.

Ocenie Komisji podlegać będzie w szczególności: Zakres i przedmiot proponowanych przez Partnera działań, w tym w szczególności spójność i kompleksowość koncepcji, zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, dobór i adekwatność proponowanych działań do potrzeb grupy docelowej zapewniający jak najszerszy zasięg oraz skuteczność wsparcia. Pomysł na zaangażowanie/zachęcenie grupy docelowej do udziału w projekcie oraz utrzymanie zaangażowania grupy docelowej przez cały okres trwania projektu. Sposób komunikacji z grupą docelową, dostosowanie przekazu do grupy docelowej. Wartość społeczna podejmowanych działań. Model współpracy z Liderem projektu w tym sposób komunikacji oraz deklarowany wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

Każdy z członków Komisji będzie mógł przydzielić w ocenie od 0 do 70 pkt. Suma punktów wszystkich członków Komisji zostanie podzielona przez liczbę członków Komisji.

Przedstawiciel Oferenta, którego koncepcja będzie podlegała ocenie, jest zobowiązany stawić się w siedzibie Zamawiającego w dniu otwarcia ofert. Brak stawienia się Oferenta w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

G. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 9 lutego 2018 roku, do godziny 13.00 na adres e-mail: fundusz@um.swiebodzin.pl 

H.  Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Małgorzata Czaplińska, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, tel. 68475 09 32, e-mail: fundusz@um.swiebodzin.pl 

załączniki:

formularz oferty

oświadczenie  o niewykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami