ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Nabór wniosków na zadania w obszarze turystyki

Zdjęcie główne

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej. Pieniądze można pozyskać m.in. na stworzenie systemu oznakowania turystycznego w regionie.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w obszarze turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.

Planowane jest wsparcie działań związanych z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim, obejmujących w szczególności:

a) stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie;

b) promocję i rozwój markowych produktów turystycznych województwa;

c) rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu;

d) rozwój turystyki pakietowej, wykorzystującej potencjały i położenie województwa;

e) rozwój oferty z obszaru turystyki i rekreacji;

f) rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

Na powyższe działania przeznaczono 100.000  zł. Oferty należy składać do 6 kwietnia 2021 r. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1)   w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace

2)  w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej  czytelnie przez osobę/y, która/e jest/są upoważniona/e do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu  w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w na stronie:

https://bip.lubuskie.pl/826/3902/Otwarty_konkurs_ofert

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - kwiecień 2024

  Kalendarz - kwiecień 2024

  30.04.2024 godz. 23:59 Kwiecień 2024
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami