ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

16.10.2019 Drukuj

Budżet Obywatelski - zasady głosowania

Zdjęcie główne

Do 30 października 2019r. mieszkańcy Gminy Świebodzin mogą głosować na Budżet Obywatelski na 2020r. 

1. Projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym i bezpośrednim.
2. Głosowanie odbywa się od 16 października 2019 r. do 30 października 2019 r.
3. Głosowanie odbywa się z użyciem ankiet do głosowania lub elektronicznego formularza.
4. Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Gminy Świebodzin, stale zamieszkały na jej terenie.
5. W przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział nieletniego w konsultacjach, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego na ankiecie do głosowania.
6. Głosowanie, poprzez użycie ankiet do głosowania przeprowadza się poprzez:
a) złożenie poprawnie wypełnionej ankiety do głosowania, poświadczonej własnoręcznym podpisem, do urn znajdujących się w obiektach na terenie Gminy Świebodzin, w godzinach pracy danej instytucji tj:

 • -  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, pokój nr 22),

 • -  Urząd Stanu Cywilnego w Świebodzinie w Ratuszu (I piętro),

 • -  Biblioteka Publiczna (ul. Bramkowa 2),

 • -  Świebodziński Dom Kultury (ul. Piłsudskiego 39/41),

 • -  Basen Miejski „ŚWIEWODA” (ul. Sulechowska 6),

 • -  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (Osiedle Łużyckie 28),

 • -  Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka (ul. Zachodnia 74a),

 • -  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (ul. Gen. Sikorskiego 11),

 • -  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Czesława Niemena (ul. Łużycka 33),

  b) przesłanie wypełnionej ankiety do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”,
  c) przesłanie drogą elektroniczną, na adres e-mail budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl zeskanowanej wypełnionej ankiety do głosowania,
  d) za pośrednictwem ankiety do głosowania w systemie elektronicznym.

  7. Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie jedną ankietę do głosowania dla zadania małego, jedną ankietę do głosowania dla zadania dużego oraz maksymalnie jedną ankietę do głosowania dla projektu miękkiego.
  8. Głosowanie polega na dokonaniu przez mieszkańca na ankiecie do głosowania wyboru jednego zadania poprzez postawienie znaku X w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin.

  UWAGA! Głosowanie nieważne

  1. Postawienie znaku X w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.
  2. Za nieważny uznaje się również głos:
  a) oddany na ankiecie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska oraz podpisu głosującego, a w przypadku oddania głosu przez osobę niepełnoletnią bez zgody prawnego opiekuna,

  b) oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Świebodzin,
  c) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej ankiecie do głosowania dla zadania małego, na więcej niż jednej ankiecie do głosowania dla zadania dużego lub na więcej niż jednej ankiecie do głosowania dla projektu miękkiego,
  d) oddany na ankiecie innej niż wzór określony w uchwale nr IX/148/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami