ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

ZGŁOSZENIA DO 25 PAŹDZIERNIKA 2021 r. - Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Zdjęcie główne

Przypominamym, że Gmina Świebodzin planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. 

Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny lub pełnoletni uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 1. Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.
 2. Program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.
 3. Dokumenty należy składać kompletne, łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz poświadczeniem potwierdzającym dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.
 4. W przypadku otrzymania sprzętu komputerowego/ usługi internetowej rodzic/opiekun prawny lub uczeń, który osiągnął pełnoletność mają obowiązek poddania się monitorowaniu utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu.

Oświadczenia należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin lub w bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta, ul.  Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin  do dnia 25 października 2021 r. do godziny 16:00

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

2. Wzór oświadczenia ucznia pełnoletniego

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Zapotrzebowanie na sprzęt lub usługi

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami