ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Projekt pn. "Zmiana szansą na sukces"

Zdjęcie główne

Informujemy o realizacji przez S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN w partnerstwie z FUNDACJĄ SOWELO projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Zmiana szansą na sukces” nr RPLB.07.03.00-08-0029/22, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.

- Projekt skierowany jest do 30 osób [18K/12M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubuskiego – wyłącznie do osób z terenów wiejskich (DEGURBA 3). Wsparciem objęte zostaną osoby bierne zawodowo (18os.) oraz osoby bezrobotne (12os.), korzystające z POPŻ. Co najmniej 15% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami.

- Główny cel projektu: Podniesiona zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 30 os. (min 18K, min. 5 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), zamieszkujących
na obszarze województwa lubuskiego (na terenach wiejskich), w okresie 01.03.2023-30.09.2023r. poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową. 

Prowadzona jest aktualnie rekrutacja do projektu. Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Zmiana szansą na sukces” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących w PO PŻ.

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:

 • o Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów UP,
 • o Warsztaty kompetencji społecznych,
 • o Warsztaty kompetencji zawodowych,
 • o Szkolenie zawodowe,
 • o Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy,
 • o Staże zawodowe dla 100% UP.

 

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej:
https://www.strproject.pl, a także pod nr tel. +48 883-289-000 (osoba do kontaktu Kinga Rzeszut).

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami