ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

Zdjęcie główne

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu urzędu Miejskiego w Świebodzinie informuje, że w terminie od 15.08.2020r. do 15.09.2020r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Wnioski należy składać na załączonym formularzu. Stypendia przyznawane są osobom, które spełniają określone przepisami ustawy o pomocy społecznej kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Wykaz załączników do wniosku
- do składanego wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
2. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
3. odcinek lub decyzja renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
4. zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej własnoręczne oświadczenie bezrobotnego, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
5. aktualną decyzję o wysokości otrzymywanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
6. aktualną decyzję o wysokości dodatku mieszkaniowego,
7. aktualne decyzje o wysokości świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych wraz dodatkami,
8. aktualną decyzję o wysokości zaliczki alimentacyjnej,
9. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów lub alimentów płaconych na rzecz innych osób (potwierdzone wyrokiem sądu, wyciągiem bankowym lub przekazem pocztowym itp.),
10. w przypadku, gdy członek rodziny prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz:
- zasady ogólne – zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy,
- ryczałt – oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
11. zaświadczenia z Urzędu Gminy:
- o wielkości gospodarstwa rolnego podanej w ha przeliczeniowych i fizycznych, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami