ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

06.07.2018 Drukuj

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie na Realizację Zadania Publicznego w 2018 roku

Zdjęcie główne

Burmistrz Świebodzina działając na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4.1 uchwały nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1384) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 roku:

Rodzaj zadania: Rozwój piłki nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Świebodzin w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019

1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:

 - rozwoju piłki nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Świebodzin w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018:

- na realizację ww. zadania w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 90.000 zł.

3. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji Burmistrza Świebodzina lub zaistnieje konieczność

zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 Zasady przyznawania dotacji

1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

2. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego we wniosku, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Świebodzin (załącznik do ogłoszenia).

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2018 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowach.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową orazobowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

Termin składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są kluby sportowe działające na obszarze Gminy Świebodzin, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w uchwale nr XLIII/654/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Świebodzin

3. Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym odpis z rejestru, niezależnie od tego, kiedy został wydany lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta;

2) statut klubu sportowego

5. Wnioski należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego) z dopiskiem „Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy Świebodzin w 2018 roku ” w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pokój 22 w terminie do 25 lipca 2018 roku do godz. 15.20 (decyduje data wpływu).

6. Druk wniosku realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie: www.bip.swiebodzin.eu (zakładka dotacje dla klubów sportowych – druki) lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. 71 tel. 068 4750927.

7. Wnioski zawierające błędy formalne, które nie zostaną uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia zostaną odrzucone.

8. Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

9. We wniosku należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru

1. Oceny wniosków dokona Komisja Konkursowa. Jej skład oraz regulamin pracy Komisji ustala Burmistrz Świebodzina w drodze zarządzenia.

2. Przy ocenie wniosków Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

3) wysokość wkładu własnych środków finansowych oraz oczekiwanej od Gminy Świebodzin dotacji;

4) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowej współpracy z Gminą Świebodzin;

5) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

3. Komisja Konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości dotacji na realizację zadania.

4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Świebodzina, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

5. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu ich składania.

6. Wyniki wyboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.swiebodzin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

 

                                                                                                                                       BURMISTRZ ŚWIEBODZINA

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami