ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

24.01.2020 Drukuj

Rozbudowa sieci monitoringu jakości powietrza

Zdjęcie główne
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując założenia zawarte w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Lubuską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza.

Z końcem 2019 roku zakończył się roczny cykl pomiarowy przeprowadzony przy użyciu mobilnej stacji monitoringu powietrza, która realizowała badania w Nowej Soli na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki. Wyniki z tych badań zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r.

W styczniu 2020 roku rozpoczęto nowy roczny cykl badań tła miejskiego w Świebodzinie na terenie  Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 25. Mobilna stacja umożliwia pomiary stężeń zanieczyszczeń oraz ich ocenę poprzez roczne kampanie pomiarowe.

Stacja umożliwia wysokiej jakości automatyczne i manualne pomiary takich zanieczyszczeń, jak: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen) oraz pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb. Ponadto w trakcie wykonywania pomiarów badane będą również parametry meteorologiczne, tj. prędkość i kierunek wiatru, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza.

Będzie to kontynuacja prowadzonych w poprzednich latach badań jakości powietrza na terenie Świebodzina. Wcześniej podobne badania realizowane były w 2008 roku, przy ul. Łąki Zamkowe, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina.

Ponadto w 2019 r. uruchomiono nowe stanowiska pomiarowe przy funkcjonujących już stacjach pomiarowych, są to:

 • automatyczne stanowisko pomiaru stężeń godzinowych pyłu zawieszonego PM2,5 – stacja w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich,
 • automatyczne stanowisko pomiaru stężeń godzinowych benzenu (BTX) – stacja we Wschowie.

Od stycznia 2020 roku stacja w Smolarach Bytnickich została rozbudowana o manualne stanowisko pomiaru stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10, w ramach czego realizowane będą badania manualne PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu B(a)P, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni i ołowiu Pb.

Wszystkie wyniki pomiarów automatycznych i manualnych uzyskanych na stacjach województwa lubuskiego posłużą do opracowywania rocznych ocen jakości powietrza, natomiast na bieżąco dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakładce Portal Jakości Powietrza (powietrze.gios.gov.pl), za pomocą aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” dostępnej na urządzenia mobilne (telefony, tablety) oraz na stronie „System monitoringu jakości powietrza – lubuskie”.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami