ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Pomoc dla przedsiębiorców

Zdjęcie główne
W związku z trudną sytuacją gospodarczą wynikającą z rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa Burmistrz Świebodzina zdecydował o wprowadzeniu „Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom”.  Wsparcie w ramach pakietu obejmie świebodzińskich przedsiębiorców, którzy utracili dochody z powodu stanu epidemii.
            Każda decyzja o pomocy będzie podejmowana indywidualnie po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku.
            Pomoc udzielana będzie w zakresie podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis:
 - dla osób prawnych obejmujących raty od kwietnia do czerwca 2020 r.,
 - dla osób fizycznych obejmującą ratę II za 2020 r.,
 w formie:
-  odroczenia terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości na okres: od 3 do 6 miesięcy;
- rozłożenia na raty należności bieżącej lub/i zaległości, określając liczbę i wysokość rat (maksymalnie do końca 2020 r.);
 
 
Przedsiębiorca wraz z wnioskiem powinien załączyć wymagane dokumenty:
 
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
- dokumenty finansowe za 1 kw. 2020 roku i następne lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,
 
Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. (J. z 2018 roku. poz. 362 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).
 
            Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami przedsiębiorca może złożyć:
- w formie elektronicznej  poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.
- lub drogą mailową: poczta@um.swiebodzin.pl ,
 
jak również w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin
 
Ważne!

Ze względu na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie przewidujemy dostarczania wniosków osobiście do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami