ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

16.10.2018 Drukuj

3. 2. 1. Zaczynamy głosowanie

Zdjęcie główne

Ankiety do głosowania:

- Ankieta - zadania duże

- Ankieta - zadania małe

Głosowanie mieszkańców na zadania:

 1. Głosowanie mieszkańców na zadania odbywać się będzie od 16 do 30 października 2018 r.
 2. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy stale zamieszkali w Gminie Świebodzin.
 3. W przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział nieletniego w konsultacjach, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego na ankiecie do głosowania.
 4. Ramowy wzór ankiety do głosowania określa załącznik nr 3 i 4 do zarządzenia Burmistrza Świebodzina.
 5. Głosowanie odbywa się bezpośrednio, korespondencyjnie i elektronicznie.
 6. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się poprzez:

1) wrzucenie wypełnionej ankiety do głosowania do urn znajdujących się w dziewięciu obiektach na terenie Świebodzina w godzinach pracy danej instytucji: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, pokój nr 22), Urząd Stanu Cywilnego w Świebodzinie w Ratuszu (I piętro), Biblioteka Publiczna (ul. Bramkowa 2), Świebodziński Dom Kultury (ul. Piłsudskiego 39/41), Basen Miejski „ŚWIEWODA” (ul. Sulechowska 6), Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego (Osiedle Łużyckie 28), Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka (ul. Zachodnia 74a), Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (ul. Gen. Sikorskiego 11), Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Czesława Niemena (ul. Łużycka 33).

2) przesłanie wypełnionej ankiety do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie,
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski”,

3) przesłanie na adres e-mail budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl zeskanowanej wypełnionej ankiety do głosowania.

 1. Każdy mieszkaniec może złożyć maksymalnie jedną ankietę do głosowania dla zadania małego oraz maksymalnie jedną ankietę do głosowania dla zadania dużego.
 2. Głosowanie obejmuje dokonanie przez mieszkańca na ankiecie do głosowania wyboru jednego zadania poprzez postawienie znaku X w kratce położonej z prawej strony obok nazwy wybranego zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego.
 3. Postawienie znaku X w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania lub nie postawienie znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.
 4. Za nieważny uznaje się również głos:

1) oddany na ankiecie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska oraz podpisu głosującego,
a w przypadku oddania głosu przez osobę niepełnoletnią bez zgody prawnego opiekuna,

2) oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Gminy Świebodzin,

3) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej ankiecie do głosowania dla zadania małego
lub na więcej niż jednej ankiecie do głosowania dla zadania dużego,

4) oddany na ankiecie innej niż wzór określony w załączniku nr 3 i 4 zarządzenia Burmistrza Świebodzina.

 1. Ustalenie wyników polega na zsumowaniu głosów ważnie oddanych na każdą propozycję zadania na liście w podziale na zadania małe i duże oraz ustaleniu rankingu propozycji zadań w kolejności od zadania, które otrzymało największą liczbę głosów.
 2. W przypadku równej liczby głosów na kilka zadań, Zespół przeprowadza losowanie, celem ustalenia kolejności zadań na liście.

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami