ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

01.08.2018 Drukuj

Ruszamy z Budżetem Obywatelskim na 2019 rok

Zdjęcie główne

Rozpoczynamy czwartą edycję Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1152/B/2018 Burmistrza Świebodzina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2019 - od 1 sierpnia do 15 września br. można zgłszać propozycje zadań, na formularzu zgłoszeniowym załączonym poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (doc)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)

Jednocześnie zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe o zgłaszanie kandydatów do prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres: budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22). Zgłaszanie kandydatów trwać będzie do 15 września br.

Przypominamy zasady zgłaszania przez mieszkańców propozycji zadań:

1. Propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłosić mieszkańcy stale zamieszkali na terenie Gminy Świebodzin.

2. Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie na terenie Gminy Świebodzin pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

3. Propozycję zadania należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

4. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin www.bip.swiebodzin.eu w zakładce Budżet Obywatelski 2019, na stronie internetowej Gminy Świebodzin www.swiebodzin.eu oraz w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22).

5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 15 września 2018 r.:

1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski” lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 22),

2) lub mailowo na adres budzet.obywatelski@um.swiebodzin.pl w formie zeskanowanego wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub pliku podpisanego elektronicznie.

6. Jeden mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 propozycje zadań, każdą na odrębnym formularzu zgłoszeniowym.

7. W przypadku zgłoszenia zadania przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział nieletniego w konsultacjach, potwierdzona własnoręcznym podpisem opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym.

8. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostanie czytelnie wypełniony w każdym punkcie, podpisany i dostarczony do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w terminie wskazanym w punkcie 5. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego.

9. Formularze zgłoszeniowe dostarczone w innym terminie nie będą rozpatrywane.

10. Zespół prowadzi rejestr formularzy zgłoszeniowych z propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej przypominamy harmonogram Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin na rok 2019:

Od 1 sierpnia 2018 r. do 15 września 2018 r. - Składanie przez mieszkańców Gminy Świebodzin propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Do 10 października 2018 r. - Weryfikacja zgłoszonych propozycji

Do 12 października 2018 r. - Publikacja zakwalifikowanych propozycji z podziałem na zadania małe i zadania duże

Od 16 października do 30 października 2018 r. - Głosowanie mieszkańców Gminy Świebodzin nad zakwalifikowanymi propozycjami w podziale na zadania małe i zadania duże

Do 28 listopada 2018 r. - Ustalenie zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji i przekazanie Burmistrzowi Świebodzina listy rekomendowanych zadań

Do 30 listopada 2018 r. - Ogłoszenie wyników konsultacji.

W okresie składania przez mieszkańców Gminy Świebodzin propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego - w Urzędzie Miejskim organizowane są dyżury urzędników, którzy doradzą jak wypełnić formularz zgłoszeniowy i pomogą oszacować koszty zadania. Zainteresowanych wsparciem zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 33) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Pomoc Ukrainie
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Kalendarz wydarzeń
 • Miniaturka do wydarzenia Kalendarz - wrzesień 2023

  Kalendarz - wrzesień 2023

  30.09.2023 godz. 23:59
Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami