ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Przypominamy- nabór dzieci do grup żłobkowych trwa do 13 maja br.

Zdjęcie główne

W związku z przystąpieniem Gminy Świebodzin do projektu pn.: „Żłobkowy start w Gminie Świebodzin” nr RPLB.06.04.00-08-0007/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  – Lubuskie 2020, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 22.04.2022 r. do 13.05.2022 r. prowadzimy nabór dzieci do grup żłobkowych w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Świebodzinie.

Początek uruchomienia grup żłobkowych planowany jest na 01.09.2022 r.

1. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Świebodzin.

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są do złożenia dokumentów ujętych w regulaminie rekrutacji.

3. Dokumenty są udostępnione na stronie Gminy Świebodzin  www.swiebodzin.eu , oraz w Biurze Projektu (pokój nr 73) w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w godzinach pracy urzędu.

4. Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu lub listownie na adres: Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin z dopiskiem: „Żłobkowy start w Gminie  Świebodzin” (decyduje data wpływu do Urzędu).

5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia rekrutacji w oparciu o kryteria punktowe, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 475 09 34.

7. Biuro projektu oferuje pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

8. Zapewnia się dostosowanie rekrutacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością – możliwość wydruku dokumentów rekrutacyjnych dużą czcionką.

 

ZARZĄDZENIE NR 1274/B/2022 BURMISTRZA ŚWIEBODZINA Z DNIA 21 KWIETNIA 2022 R. 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyjęcie dziecka do grupy żłobkowej

Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 - Deklaracja udziału w projekcie

Załącznik nr 4 - Wzór umowy uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niekorzystaniu z usług opieki

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wielodzietności rodziny (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 9  - Oświadczenie o wysokości dochodów (jeśli dotyczy)

 Załącznik nr  10 - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 11 - Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 12 - Zaświadczenie o powrocie do pracy (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 13 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo

Załącznik nr 14 - Oświadczenie o aktywności na rynku pracy (dotyczy osób bezrobotnych  i biernych zawodowo)

Złącznik nr 15 - Oświadczenie o aktywności na rynku pracy (dotyczy osób przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym)

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o pełnieniu opieki nad dzieckiem do lat 3

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby pracującej (jeśli dotyczy)

Załącznik nr 18 - Karta aktywności

 

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami