ŚWIEBODZIN

www.swiebodzin.eu - Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Świebodzinie

Drukuj

Konkurs ofert na wsparcie zadań w obszarze kultury

Zdjęcie główne

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 r. zadań w obszarze kultury wynikające z „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”. Planowane jest wsparcie m.in. działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych. To środki skierowane na promocję kultury i dziedzictwa narodowego regionu oraz wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochronę unikalnych i znikających zawodów. Dokładnie 120 tys. zł decyzją zarządu województwa trafi do organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów w obszarze kultury.

Konkurs obejmuje zadania, które realizowane będą od dnia 1 maja roku do dnia 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Każda oferta winna zostać przygotowana za pomocą aplikacji Generator eNGO, dostępnej na stronie - www.engo.org.pl. Oferta zapisana w aplikacji Generator eNGO nie powinna być otwierana i modyfikowana w innych aplikacjach, gdyż powoduje to zmianę sumy kontrolnej oferty, uniemożliwiając jej weryfikację formalną.

Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w obszarze kultury” należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1.w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl,

2.w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Oferty należy złożyć do dnia 6 kwietnia 2021 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

 

Informacja na BIP: https://bip.lubuskie.pl/826/3903/Ogloszenie_otwartego_konkursu

Baner Cyberbezpieczeństwo – podstawowe informacje i zasady
Baner Strategia Rozwoju Gminy Świebodzin 2020+
Baner Cmentarze Gminy Świebodzin
Baner Rekrutacja
Baner Budżet Gminy Świebodzin
Baner Adopcja zwierząt
Baner Pomoc Ukrainie
Baner ŚDK TV
Baner Rozlicz PIT 2020 w gminie Świebodzin
Baner Odpady komunalne
Kalendarz wydarzeń

  Brak wydarzeń

Baner Muzeum Regionalne w Świebodznie
Baner Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
Baner Świebodziński Dom Kultury
Baner Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Baner Okolicenajblizsze.pl - archiwum
Baner Twój Dzielnicowy
Baner Świetlica Inicjatyw Twórczych
Baner LGD Brama Lubuska
Baner Strefa Wsparcia Rodziny
Baner Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Baner Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami